CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN TIẾN HƯNG
VP Hà Nội: 540 Láng, Đống Đa, Hà Nội – Hotline: 0916611588

VP Hồ Chí Minh: 22 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức – Hotline: 0969661166

SẢN PHẨM BẢNG GIÁ SIKA AN TIẾN HƯNG 2017
Đóng gói  Định mức  Giá đóng gói (chưa VAT)  Link sản phẩm
Sản phẩm cho sản xuất bê tông http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong
Sika Viscocrete HE 10 AT Can 25 lít ALhdy2_8gB3HE2WXIGOiWNhKEjHyM9YrJQ0.5–2.0 lít/100kg xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-viscocrete-he-10-at-phu-gia-sika.html
Sika Viscocrete HE 10 Can 5 lít 0.5–2.0 lít/100kg xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-viscocrete-he-10.html
Sika Viscocrete 3000-20 M Can 25 lít 0.7–2.5 lít/100kg xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-viscocrete-3000-20-sika-viscocrete-3000-20-mchat-sieu-hoa-deo.html
Sika Viscocrete 3000-10 Can 25 lít 0.8–2.0 lít/100 kg xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-viscocrete-3000-10.html
Sika Viscocrete 3000 Can 25 lít 0.8–2.0 lít/100 kg xi măng http://antienhung.vnsan-xuat-be-tong/sika-viscocrete-3000.html
Sikament NN Can 25 lít 0.60 – 2.00 lit/100 kg xi măng. http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sikament-nn.html
Sikament RMC Can 25 lít 0.6–2.0 lít /100 kg xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sikament-rmc-phu-gia-keo-dai-thoi-gian-ninh-ket.html
Sikament 2000 AT-N Can 25 lít 0.60–1.50 lít/100 kg xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/page/3
Sikament R4 Can 25 lít 0.60–1.60 lit/100 kg xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sikament-r4-chat-sieu-hoa-deo.html
Plastiment 96 Can 25 lít 0.2–1.0 lít/ 100 kg xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/plastiment-96-phu-gia-giam-nuoc.html
Sika Viscocrete 2670 can 25 lít 0.7-2.5 lít/100 kg xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-viscocrete-2670-phu-gia-giam-nuoc.html
Sika Viscocrete SP 1000 can 25 lít 0.5 – 2.0 lít/100kg xi măng. http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-viscocrete-sp-1000-phu-gia-sieu-deo.html
Sika plast 257 can 25 lít 0.6-2.0 lít/100 kg xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-plast-257-phu-gia-be-tong.html
Sika Plasttiment BV 40 can 25 lít 0.30 – 0.60 lít/100 kg xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-plastiment-bv-40-phu-gia-hoa-deo.html
Sigunit D54 AF Bao 20 kg 2-6% khối lượng xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sigunit-d54-af-phu-gia-sika.html
Sigunit L53 MY Phuy 200 lít 2-6% khối lượng xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sigunit-l53-my-phu-gia-sika.html
Các sản phẩm hỗ trợ http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong
Plastocrete N Can 25 lít 0,3 – 0,5 lít / 100 kg ximăng http://antienhung.vn/chong-tham/plastocrete-n-phu-gia-chong-tham-dang-long.html
Sikacrete PP1 bao 20kg 5–10% theo trọng lượng xi măng http://antienhung

.vn/san-xuat-be-tong/sikacrete-pp1.html

Antisol E Can 25 lít 4–6 m2/ lít http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-antisol-e.html
Antisol S Can 25 lít 4 – 5 m2/lít http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/antisol-s.html
Rugasol F Thùng 15 kg 0.3kg/m2 http://antienhung

.vn/san-xuat-be-tong/rugasol-fc.html

Rugasol C Can 25 lít 0.25-0.3kg/m2 http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/rugasol-fc.html
Separol Can 25 lít 1 lít cho 42m2 http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-separol-hop-chat-thao-do-van-khuon.html
Vữa rót / Định vị http://antienhung.vn/vua-rot
Vữa rót gốc xi măng http://antienhung.vn/vua-rot
Sikagrout 214-11/214-11 Bao 25 kg 77 bao/1m3 vữa http://antienhung.vn/tu-van-sika/rot-vua-khong-co-ngot.html
Sikagrout 214-11 HS Bao 25 kg 77 bao/1m3 vữa http://antienhung.vn/vua-rot/sikagrout-214-11-hs.html
Tile Grout White Bao 5 kg 1 bao cho 13 lít vữa http://antienhung.vn/chong-tham/vua-tram-khe-sika-tile-grout.html
Tile Grout Grey Bao 5 kg 1 bao cho 13 lít vữa http://antienhung.vn/chong-tham/vua-tram-khe-sika-tile-grout.html
Sikagrout GP Bao 25 kg 76 bao cho 1m3 vữa http://antienhung.vn/vua-rot/sikagrout-gp.html
Vữa rót gốc nhựa epoxy http://antienhung.vn/vua-rot
Sikadur 42 MP Bộ 12kg A:B:C = 5:1:30 http://antienhung.vn/vua-rot/%EF%BB%BFsikadur-42-mp-vua-rot-goc-nhua-epoxy.html
Sữa chữa và bảo vệ bê tông http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong
Sữa chữa bê tông (Vữa trộn tại công trường) http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong
Sika Latex Can 5 lít 1 lít/1m2 vữa trát 2cm http://antienhung.vn/tai-lieu-sika/sika-latex-tai-lieu-san-pham.html
Sika Latex TH Can 5 lít 1 lít/1m2 vữa trát 2cm http://antienhung.vn/chong-tham/sika-latex-th-phu-gia-chong-tham.html
Intraplast Z-HV Bao 18kg 1-2% khối lượng xi măng http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/intraplast-z-hv.html
Sữa chữa bê tông (Vữa trộn sẵn) http://antienhung

.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong

Sika Monotop 610 Bao 25 kg 2kg/m2 dày 1mm (cần thi công 2 lớp) http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-monotop-610.html
Sika Monotop 615 HB Bao 25 kg 60 bao/1m3 vữa http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-monotop-615hb-athjsc-vua-sua-chua-polyme-cai-tien-cong-nghe-cao.html
Sika Monotop R Bao 25 kg 75 bao/1m3 vữa http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-monotop-r.html
Sika Refit 2000 Bao 20 kg 82 bao/1m3 vữa http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-refit-2000.html
Sikagard 75 Epocem Bộ 24 kg A:B:C = 1:2.5:17.5 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikagard-75-epocem.html
Sikadur 731 Bộ 1kg 1,7kg/lít (đã trộn) http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sikadur-731-keo-cay-sat.html
Sikadur 732 Bộ 1kg 0.3 – 0.8 kg/m2 http://antienhung.vn/bao-ve-be-tong/sikadur-732-ath-chat-ket-noi-goc-nhua.html
Sikadur 752 Bộ 1kg 1,1kg/lít http://antienhung.vn/chong-tham/sikadur-752-keo-epoxy.html
Sikadur 30 Bộ 6kg 1.65 kg / l / l (Hỗn hợp A + B) http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sikadur-30-chat-ket-dinh-dac-biet.html
Sikaflex Pro 3WF Tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm http://antienhung.vn/chong-tham/sikaflex-pro-3wf-chat-tram-khe.html
Sikaflex Construction AP (Grey) Tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm http://antienhung.vn/tram-khe/sikaflex-construction-ap.html
Sikaflex Construction AP(White) Tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm http://antienhung.vn/tram-khe/sikaflex-construction-ap.html
Sika Primer 3N Lon 1 lít 150 gram/m2 http://antienhung.vn/chong-tham/sika-primer-3-n-chat-quet-lot.html
Sikaflex 11 FC Tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm http://antienhung.vn/tram-khe/sikaflex-11-fc.html
Sikaflex 221 Tuýp 310ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm http://antienhung.vn/tram-khe/sikaflex-221-chat-tram-khe-1-thanh-phan-athjsc.html
Sikaflex 255 FC Tuýp 310ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm http://antienhung.vn/chong-tham/sikaflex-255-fc-keo-dan-kinh.html
Sikaflex 258 Tuýp 310ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm http://antienhung.vn/tram-khe/sikaflex-258-keo-dan-kinh.html
Sikasil G8 Tuýp 300ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm http://antienhung.vn/tram-khe/sikasil-g-8-chat-tram-khe-silicon.html
Sikasil AP Tuýp 300ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm http://antienhung.vn/tram-khe/sikasil-ap-keo-tram-khe-silicon.html
Multiseal 10 m x 20 cm Grey Cuộn 10 mét 1,1m2/m2 http://antienhung.vn/chong-tham/sika-multiseal.html
Multiseal 10 m x 7,5 cm Grey Cuộn 10 mét 1,1m2/m2 http://antienhung.vn/chong-tham/sika-multiseal.html
Multiseal 3 m x 10 cm Grey Cuộn 3 mét 1,1m2/m2 http://antienhung.vn/chong-tham/sika-multiseal.html
Chất bảo vệ thép http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san
Inertol Poxitar F Bộ 10kg ~ 0,310 kg /m2 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sika-poxitar-f.html
Chất chống thấm http://antienhung.vn/chong-tham
Sikatop Seal 107 Bộ 25 kg 3kg/m2 http://antienhung.vn/chong-tham/sikatop-seal-107-chong-tham.html
Sikatop Seal 107 Plus 4 kg/thùng 3kg/m2 http://antienhung.vn/chong-tham/sikatop-seal-107-plus.html
Sikatop Seal 105 Bộ 25 kg 3kg/m2 http://antienhung.vn/?s=top+105
Sika Lite Can 5 lít 1-2% khối lượng xi măng http://antienhung.vn/chong-tham/sika-lite-phu-gia-chong-tham-cho-vua.html
Sika 102 Gói 2kg Bột Sika 102 : nước = 1 : 0.2 (theo khối lượng) http://antienhung.vn/chong-tham/sika-102.html
Màng chống thấm http://antienhung.vn/bang-can-nuoc
Sikaproof Membrane Thùng 18 kg 1,5kg/m2 http://antienhung.vn/chong-tham/sikaproof-membrane.html
Sikaproof Membrane RD Thùng 18 kg 1,5kg/m2 http://antienhung.vn/chong-tham/sikaproof-membrane-rd.html
Sika Raintile ( W,G) thùng 4 kg 2.0 – 2.4kg/m2 http://antienhung.vn/chong-tham/sika-raintite-hop-chat-chong-tham-dan-hoi-khang-uv.html
Sika Raintile ( W,G) thùng 20 kg 2.0 – 2.4kg/m2 http://antienhung.vn/chong-tham/sika-raintite-hop-chat-chong-tham-dan-hoi-khang-uv.html
Sản phẩm cho các khe nối
Sika Hydrotite CJ Cuộn 10 mét 1m/1md http://antienhung.vn/chong-tham/sika-hydrotite-cj-type.html
Sika Waterbar O15 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbars-o15-thanh-can-nuoc.html
Sika Waterbar O20 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-o20.html
Sika Waterbar O25 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-o25.html
Sika Waterbar O32 (Y) Cuộn 15 mét 1m/1md http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-o32.html
Sika Waterbar V15 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-v15.html
Sika Waterbar V20 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-v20.html
Sika Waterbar V25 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-v25.html
Sika Waterbar V32 (Y) Cuộn 15 mét 1m/1md http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-v32.html
Màng chống thấm định hình http://antienhung.vn/mang-chong-tham-2
BC Bitument Coating Thùng 10 kg Lớp lót: 0.075 – 0.1 kg/m2 http://antienhung.vn/chong-tham/bc-bitumen-coating.html
Bituseal T130 SG Cuộn 10m2 1,1m2/m2 http://antienhung.vn/mang-chong-tham-2/sika-bituseal-t130-sg.html
Bituseal T140 MG Cuộn 10m2 1,1m2/m2 http://antienhung.vn/mang-chong-tham-2/sika-bituseal-t140-mg.html
Bituseal T140 SG Cuộn 10m2 1,1m2/m2 http://antienhung.vn/mang-chong-tham-2/sika-bituseal-t140-sg.html
Sika carodur S 512 Cuộn 200md 1md/md http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-carbodur-plates.html
Sika carodur S 914 http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-carbodur-plates.html
Sơn sàn-chất phủ sàn http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san
Sikafloor 161 Bộ 10 kg 0.35 – 0.55 kg/m2 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-161.html
Sikafloor 2530W New 6011/7032 Bộ 10 kg 0.15 – 0.20 kg/m2 mỗi lớp http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-2530-w-new-son-san-epoxy.html
Sikafloor 263 SL 6011/7032 Bộ 20 kg ~1.2 kg/m2 lớp tự san 1 mm( ~ 2kg/m2 với hệ thống nhám 4 mm ) http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-263-sl.html
Sikafloor 264 6011/7032 Bộ 20 kg 0,7 kg/m2 với hệ thống nhám 4 mm http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-264-son-phu-epoxy.html
Quarzt Sand Bao 25 kg
Thiner C Lon 4 lít
Sikafloor Repair epocem module 4 kg/bộ ~ 0.15 kg/m2 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-repair-epocem-module-chat-quet-lot-da-nang.html
Sikafloor-2syn top Bao 25 kg ~5kg/m2 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-2-syntop-chat-lam-cung-san.html
Sikafloor curehard 24 Can 25 Lít 4-7 m2/lít/lớp http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-curehard-24-tang-cung-san-khong-mau.html
Sikafloor 24N Pucem Bộ 19.91 kg ~ 1.3kg/m2 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-24-n-purcem-vua-phu-san-tu-san.html
Sikafloor 81 Epocem Bộ 23kg 2.1 kg/m2 http://antienhung.vn/chong-tham/sikafloor-81-epocem-vua-tu-san-ngan-am.html
Sikafloor Chapdur Green Bao 25 kg 3-6 kg/m2 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-chapdur.html
Sikafloor Chapdur Grey Bao 25 kg 3-6 kg/m2 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-chapdur.html
SẢN PHẨM BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM VINKEMS AN TIẾN HƯNG NĂM 2017
Vinkems Conrex RT Can 25 lít 0.8–1,2 lít/100kg xi măng http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-conrex-rt-phu-gia-sieu-deo.html  
Vinkems Conrex 306 Can 25 lít 1.0-1.8 lít/100kg xi măng 575,000 http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-conrex-306nt-phu-gia-giam-nuoc.html
Vinkems Conrex HS Can 25 lít 0.7 – 1.5 lít/100 kg xi măng 710,000 http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-conrex-hs-phu-gia-sieu-deo.html
Vinkems Conrex RMC Can 25 lít 0.25 – 0.7 lít/100kg xi măng 412,000 http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-conrex-rmc-phu-gia-giam-nuoc.html
Vinkemscrete NP Can 25 lít 0.3 – 0.5 lít/100 kg xi măng 530,000 http://antienhung.vn/chong-tham/vinkems-crete-np-phu-gia-chong-tham.html
Vinkems poly 3S Can 25 lít 0.5 – 1.0 lít/100 kg xi măng 1,500,000 http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-poly-cast-3s-phu-gia-giam-nuoc-polymer.html
Vinkems Morad-M 12 kg/bao 1.0 – 2.0% trên t. lượng xi măng 840,000 http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-morad-m-phu-gia-bu-co-ngot.html
Vimkems Fume D 20 kg/bao 340,000 http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkemsfume-d-phu-gia-dang-bot-tron-san.html
Vinkems Concure S Can 25 lít 4.0 – 5.0 m2/ lít ( Loại S ) 475,000 http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-concure-as-hop-chat-bao-duong-be-tong.html
Vinkems Reform Can 25 lít Cofa gỗ: 20 – 35 m2/lít.
Cofa sắt thép: 40 – 60 m2/lít.
1,000,000 http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-reform-hop-chat-thao-do-van-khuon.html
Vinkems Flotop green 25 kg/bao 3-5 kg/m2 235,000 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-flo-top-greygreen.html
Vinkems Flotop grey 25 kg/bao 3-5 kg/m2 135,000 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-flo-top-greygreen.html
Vinkems floor SLC 25 kg/bao 2 kg/m2 cho độ dày 1 mm. 725,000 http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-floor-slc-vua-tu-san-phang.html
Vinkems Floor SEP-20 10 kg/bộ 0.1 – 0.2 kg/m2/1lớp 2,280,000 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-floor-sep-20-lop-lot-phu-epoxy.html
Vinkems Floor SEP-34 10 kg/bộ 0.15 – 0.2 kg/m2/1lớp 2,400,000 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-floor-sep-34-son-phu-epoxy.html
Vinkems Floor WEP-30 10 kg/bộ 0.15 – 0.2 kg/m2/1lớp 2,530,000 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-floor-wep-30-son-phu-epoxy.html
Vinkems FLOOR SLE-100 27 kg/bộ 2.1 kg/ m2/ 1 lớp dày 1 mm 8,370,000 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-floor-sle-100-son-phu-epoxy-tu-san.html
Vinkems Floor HAC-200 10 kg/bộ 3,220,000
Vinkems Grout 4HF/2HF 25 kg/bao 2 kg/lít (sau trộn) 250,000 http://antienhung.vn/vua-rot/vinkems-grout-4hf2hf-vua-rot-khong-co-ngot.html
Vinkems GEP 750 10 kg/bao 10 kg cho 5 lít vữa 750,000 http://antienhung.vn/vua-rot/vinkems-gep-750-vua-rot-khong-co-ngot-goc-epoxy-cuong-do-cao-som.html
Vinkems Tilefix White 25 kg/bao 7 – 9 m2/ 2 mm (bao 25 kg). 275,000 http://antienhung.vn/vua-2/vinkems-tilefix-vua-dan-gach.html
Vinkems tilefix Grey 25 kg/bao 7 – 9 m2/ 2 mm (bao 25 kg). 240,000 http://antienhung.vn/vua-2/vinkems-tilefix-vua-dan-gach.html
Vinkems tile Grout White 20 kg/bao 1 bao tạo được 13 lít vữa. 252,000 http://antienhung.vn/vua-2/vinkems-tile-grout-vua-cha-joint.html
Vinkems tile Grout Grey 20 kg/bao 1 bao tạo được 13 lít vữa. 230,000 http://antienhung.vn/vua-2/vinkems-tile-grout-vua-cha-joint.html
Vinkems Hyper Flow Grout 25 kg/bao 2 kg/lít (sau trộn) 215,000 http://antienhung.vn/vua-rot/vinkems-hyper-flow-grout-vua-rot-ket-cau.html
Vinkems Repac 1A 25 kg/bao 1.5-2.0 kg/m2 (độ dày 1 mm) 960,000 http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-repac-1a-ket-noi-sua-chua-be-tong.html
Vinkems Repac 3 A 25 kg/bao 25 kg cho 13.0 – 13.5 lít vữa. 990,000 http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-repac-3a-vua-sua-chua.html
Vinkems CSN 25 kg/bao 16.5 lít vữa / bao 25 kg 450,000 http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-csn-vua-sua-chua.html
Vinkems GAP 600 PU tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm 162,000 http://antienhung.vn/tram-khe/vinkems-gap-600-pu-chat-tram-khe-co-gian.html
Vinkems Waterstop V150 Cuộn 20m 1md/1md 2,500,000 http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-v150-bang-can-nuoc-pvc-chong-tham-mach-ngung.html
Vinkems Waterstop V200 Cuộn 20m 1md/1md 3,300,000 http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-v200.html
Vinkems Waterstop V 250 Cuộn 20m 1md/1md 3,880,000 http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-v250.html
Vinkems Waterstop V 320 Cuộn 15m 1md/1md 3,510,000 http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-v320.html
Vinkems Waterstop O-150 Cuộn 20m 1md/1md 2,960,000 http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-o-150-bang-can-nuoc-vinkems.html
Vinkems Waterstop O-200 Cuộn 20m 1md/1md 4,220,000 http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-o-200-bang-can-nuoc-vinkems.html
Vinkems Waterstop O -250 Cuộn 20m 1md/1md 5,120,000 http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-o-250-bang-can-nuoc-vinkems.html
Vinkems Waterstop O-320 Cuộn 15m 1md/1md 4,515,000 http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-o-320-bang-can-nuoc-vinkems.html
Vinkems Bentonite Waterstop 20*25 md 1md/1md 109,000 http://antienhung.vn/chong-tham/vinkems-bentonite-waterstop-thanh-truong-no.html
Vinkems Bentonite Waterstop 20*10 md 1md/1md 96,000 http://antienhung.vn/chong-tham/vinkems-bentonite-waterstop-thanh-truong-no.html
Simon Latex R-5540 Can 25 lít 0.8 lít/m2 vữa dày 2cm 1,625,000 http://antienhung.vn/chong-tham/simon-latex-r-5540-phu-gia-chong-tham-cho-vua.html
Simon Latex HT Can 25 lít 0.8 lít Latex HT/ m2/ 2cm 1,155,000 http://antienhung.vn/chong-tham/simon-latex-ht-phu-gia-chong-tham-cho-vua.html
Simon Peneseal Bao 20kg 1.5 – 2.5 kg/m2 600,000 http://antienhung.vn/chong-tham/simon-pene-seal.html
Simon coast 5S Bộ 25 kg 0.8-2.5kg/m2 700,000 http://antienhung.vn/chong-tham/simon-coat-5s-hop-chat-chong-tham.html
Simon Water Plug L60 Can 25 lít (1 Kg xi măng + 1 Kg waterPlug L60) / 1.05 Lít vữa 2,225,000 http://antienhung.vn/chong-tham/simon-waterplug-l60-chat-dong-cung-nhanh.html
Simon Water Seal Can 25 lít 6 – 8 m2 / lít 2,050,000 http://antienhung.vn/chong-tham/simon-water-seal.html
Simon Super Seal Can 25 lít Đá tự nhiên 12 – 15 m2/lít 1,000,000 http://antienhung.vn/chong-tham/simon-super-seal.html
Vinkems Pro B60-membrane 18 kg/thùng 1,5kg/m2 610,000 http://antienhung.vn/chong-tham/simon-pro-b60-chong-tham-bitum.html
Vinkems HB 1 1 kg/bộ tùy theo đường kính thép 170,000 http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-hb1-keo-cay-thep.html
Vinkems HB 2 1 kg/bộ 0.3 – 0.8 kg/m2 300,000 http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-hb2-keo-ket-noi-be-tong-cu-moi.html
Vinkems HB 3 1 kg/bộ Tùy thuộc vào tổng thể tích rỗng cần bơm 315,000 http://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-hb3-keo-epoxy-xu-ly-nut.html
Vinkems Epotar 10 kg/bộ 0.310 kg/m2/lớp 2,000,000 http://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-epotar-son-phu-epoxy-hac-in.html
Vinkems poly 82 SR Can 25 lít 800,000 http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-poly-82-sl-phu-gia-be-tong-sieu-deo.html
Vinkems Shotcrex SL 2 Can 25 lít 925,000 http://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-shotcrex-sl2-phu-gia-cho-be-tong-phun.html

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM SIKA ĐANG CẬP NHẬT.QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU VỀ SẢN PHẨM SIKA XIN VUI LÒNG GỌI HOTLINE: 0969661166  ĐỂ CÓ ĐƯỢC BÁO GIÁ TỐT NHẤT.