QUICSEAL 111 – CHỐNG THẤM THẨM THẤU DẠNG TINH THỂ

Liên hệ Download

QUICSEAL 111 CRYSTAL-PROOF là hóa chất xử lý chuyên dùng trong chống thấm và bảo vệ bê tông. Sản xuất dưới dạng hỗn hợp bột khô