QUICSEAL 119 – MÀNG CHỐNG THẤM EPOXY CHỐNG THẤM NGƯỢC

Liên hệ Download

QUICSEAL 119 sản phẩm màng chống thấm epoxy polyamide, hai thành phần, gốc nước, sử dụng cho cho màng chống thấm ngược với áp ực nước lớn.