KEO EPOXY XỬ LÝ NỨT SL 1401

Liên hệ

Keo Epoxy xử lý nứt SL-1401 là một loại keo trám lấp đường nứt Epoxy, 2 thành phần ; được sử dụng phối hợp trám trét kín bề mặt trước khi thi công bơm keo