Chất kết dính kết cấu

Chất kết dính kết cấu

KEO CẤY THÉP FISCHER FIS EM 390S

Giá: Liên Hệ
18,000 đồng

Keo cấy sắt thép

VÒI BƠM KEO CẤY THÉP

30,000 đồng
209,000 đồng
Giảm giá!
605,000 đồng 583,000 đồng

Keo cấy sắt thép

KEO CẤY THÉP BESTBOND EP751

110,000 đồng

Keo cấy sắt thép

KEO CẤY THÉP HILTI HIT RE 500

Giá: Liên Hệ

Chất kết dính kết cấu

FISCHER FIS V360 S | HÓA CHẤT NEO CẤY THÉP

396,000 đồng
Giảm giá!
660,000 đồng 627,000 đồng

Chất kết dính kết cấu

HILTI RE 10 | HÓA CHẤT NEO CẤY THÉP HILTI

330,000 đồng

Keo cấy sắt thép

SÚNG BƠM KEO FISCHER 390S

1,100,000 đồng

Keo cấy sắt thép

SÚNG BƠM KEO HILTI HDM 500

1,650,000 đồng

Keo cấy sắt thép

SÚNG BƠM KEO ĐÀI LOAN G5, X7

770,000 đồng

Keo cấy sắt thép

KEO CẤY THÉP FASTFIX X7

495,000 đồng

Keo cấy sắt thép

KEO CẤY THÉP SIKA ANCHORFIX 1

Giá: Liên Hệ
Ưu đãi

Chất kết dính kết cấu

KEO CẤY THÉP HILTI HIT RE 100

500,000 đồng

Keo cấy sắt thép

KEO CẤY THÉP SIKA ANCHORFIX 3001

500,000 đồng
4,950 đồng38,500 đồng
17,600 đồng127,600 đồng

Chất kết dính kết cấu

SIKA ANCHORFIX S | KEO KHOAN CẤY THÉP

286,000 đồng

Keo cấy sắt thép

SÚNG BẮN KEO HILTI HDE 500-A22 BOX

6,450,000 đồng
1,591,590 đồng
330,000 đồng

Keo cấy sắt thép

ỐNG LỒNG HILTI HIT-CB 500

330,000 đồng

Keo cấy sắt thép

KHUNG SÚNG BƠM HILTI HDM 500 BOX

1,320,000 đồng
1,457,500 đồng
479,600 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG HILTI TE 1000-AVR

50,970,480 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG HILTI TE 800

29,881,500 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG HILTI TE 500

21,732,150 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY KHOAN BÊ TÔNG HILTI TE 70-VAR

40,590,660 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY KHOAN BÊ TÔNG HILTI TE 50-VAR

21,742,600 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY KHOAN BÊ TÔNG HILTI TE 3 CL

7,311,590 đồng