Chất ức chế bề mặt bê tông

SIKA RUGASOL C | CHẤT TẠO NHÁM BÊ TÔNG

135,000 đồng715,000 đồng

Chất ức chế bề mặt bê tông

SIKA RUGASOL F | CHẤT ỨC CHẾ BỀ MẶT BÊ TÔNG

550,000 đồng

Chất ức chế bề mặt bê tông

VỊNKEMS SUGFIN C | CHẤT ỨC CHẾ

Chất ức chế bề mặt bê tông

VINKEMS SUGFIN F | CHẤT ỨC CHẾ