Giảm giá!
660,000 đồng 627,000 đồng

Chất kết dính kết cấu

HILTI RE 10 | HÓA CHẤT NEO CẤY THÉP HILTI

330,000 đồng
Ưu đãi

Chất kết dính kết cấu

KEO CẤY THÉP HILTI HIT RE 100

500,000 đồng
44,000 đồng

Hóa chất neo cấy thép

KEO CẤY THÉP HILTI HIT HY 270

478,000 đồng

Chất kết dính kết cấu

KEO CẤY THÉP HILTI HIT HY 200

572,000 đồng